Kontakt
Gabinet
Social media

Terapia przez zabawę Szkolenie wprowadzające

Kilka słów o terapii zabawą

Zabawa jest dla dziecka najbardziej naturalnym językiem komunikacji z samym sobą i ze światem. Może przybierać formy mniej lub bardziej rozbudowane – obfitować w bogactwo postaci i narracji lub wręcz przeciwnie, skupiać się na rytmie i powtarzalności. Jest niezaprzeczalnie najbardziej intuicyjną i dostępną dziecku formą nawiązywania relacji.

Z punktu widzenia dorosłego, w dużej mierze jest formą pozawerbalną i pozaintelektualną – opiera się na działaniu, tworzeniu, organizowaniu, budowaniu czy wcielaniu się w role. Jest kreacją symboliczną, artystyczną, ruchową.

Terapia Zabawą bazuje na tych najbardziej naturalnych i dostępnych dzieciom formach spędzania czasu. Mimo, że na świecie jest rozpowszechnioną, cenioną, i naukowo zweryfikowaną formą pracy terapeutycznej, w Polsce, poza pojedynczymi gabinetami terapeutów, szkolonych głównie w ośrodkach zagranicznych, nie jest jeszcze ani powszechnie znana, ani powszechnie stosowana.

Zależy nam na tym, by tę sytuację konsekwentnie zmieniać

Od 2021 roku w Polsce działa Polskie Towarzystwo Terapii Zabawą, szkolące i zrzeszające terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą metodą Play Therapy, jak również pracujących z rodzicami metodą Filial Therapy.

Terapia Zabawą zawiera w sobie bogactwo różnych podejść terapeutycznych – obejmuje pracę zarówno w nurcie analitycznym: jungowskim (Sandplay Therapy) i adlerowskim (Adlerian Play Therapy), gestaltowskim (Gestalt Play Therapy) jak również terapię relacji rodzic – dziecko (Child -Parent Relationship Therapy, CPRT).

Wywodzi się z rewolucyjnej pracy wielu znanych teoretyków i praktyków, m. in.: Anny Freud, Melanie Klein, Margaret Lowenfeld, Hermine Hug-Hellmuth, Davida Levy, Fredricka Allena, Otto Ranka, Erik Eriksona, Virginii Axline czy Garry’ego Landreth’a.

Terapia Zabawą jest pomocna w pracy z dziećmi doświadczającymi:

 • straty i żałoby, rozwodu i separacji rodziców,
 • traumy relacyjnej i szokowej,
 • zaburzeń więzi, lęków,
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • nadużyć emocjonalnych oraz seksualnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD),
 • trudności w regulacji emocji (impulsywność, agresja), trudności szkolnych,
 • będącymi w spektrum autyzmu.

Tematyka i zakres szkolenia:

Część teoretyczna szkolenia obejmuje przekrój podstawowych umiejętności klinicznych wymaganych do prowadzenia psychoterapii dzieci metodą Terapii Zabawą oraz psychoterapii relacji rodzic – dziecko metodą „Filial Therapy”.

W części warsztatowej szkolenia uczestnicy zapoznają się z materiałem klinicznym (opisy studiów przypadków, video z sesji) oraz przećwiczą podstawowe techniki psychoterapeutyczne niedyrektywnej metody terapii zabawą.

Narzędzia i teoria metody niedyrektywnej są użyteczne również przy stosowaniu bardziej dyrektywnych form Terapii Zabawą, uczestnicy szkolenia zapoznają się więc z elementami metody integrującej terapię dyrektywną i niedyrektywną w Terapii Zabawą.

Część teoretyczna zawiera następujące tematy:

 • Znaczenie zabawy oraz rozwój Terapii Zabawą,
 • Dziecko i jego świat z perspektywy metody Play Therapy,
 • Charakterystyka terapeuty, gabinetu i materiałów w terapii zabawą,
 • Pierwszy kontakt z dzieckiem, nawiązanie relacji, metody i narzędzia,
 • Rola rodziców w procesie terapeutycznym,
 • Typowe problemy w terapii z dzieckiem,
 • Proces terapii i zakończenie terapii.

W części warsztatowej skupimy się na:

 • Ćwiczeniu oraz odgrywaniu ról dziecko-terapeuta w niedyrektywnej metodzie Terapii Zabawą zorientowanej na dziecko.
 • Oglądaniu filmu z demonstracją całej sesji terapii zabawą prowadzonej przez terapeutę Garry’ego Landreth’a. Wspólnej dyskusji i analizie.
 • Przedstawieniu podstaw integracji niedyrektywnego i dyrektywnego podejścia w terapii zabawą.
 • Zaprezentowaniu podstaw Fillial Therapy – metody budowania bliskiej i zdrowej relacji rodzice-dzieci.

Prowadząca szkolenie

Joanna Babińska – jest założycielką oraz wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą oraz założycielką Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu.

Ukończyła psychologię i psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC) i licencję psychoterapeuty (LPC). Uzyskała certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT) oraz superwiora psychoterapii (CPCS).

Jest członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia, Jung Society of Atlanta oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Jest również certyfikowaną terapeutką zabawą i superwizorką terapii zabawą w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Od ponad piętnastu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy i pedagogów, pracujących terapeutycznie z dziećmi, identyfikujących się w swojej pracy z różnymi nurtami: psychoanalitycznym, jungowskim, psychodynamicznym, CBT, systemowym, humanistycznym ect.

Miejsce szkolenia

JUNGIAN Centrum Psychoterapii i Myśli Jungowskiej,
Gliwice, ul. Dubois 6/4

Czas szkolenia

SOBOTA 15.10.2022, 9:00 – 17:00
NIEDZIELA 16.10.2022, 10:00- 14:00